Obchodní podmínky:

1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností JAKS, s.r.o, se sídlem Šarišský Štiavnik 68, 090 42, IČO: 50 734 245, IČ DPH: SK2120454237(dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.zahradadilna.cz

 

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.zahradadilna.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 588 a nasl. ve spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občanský zákoník.

 

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.


2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh smlouvy a jsou považované za závazné.

 

2.3 Kupní smlouva, na základě, které je realizovaný prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základe závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím emailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považovaná za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení a v ten čas zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností JAKS, s. r. o.


2.4 Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (Přesná specifikace zboží a jeho počet), cena zboží a přepravy, způsob doručení, způsob úhrady zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prodejcem. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka opatřit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.


3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na emaily atd.)
* v případě., že kupující v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedená zpět na jeho účet nebo na adresu ve lhůtě 15 kalendářních dní.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu so zákonem O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dní od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijaté plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinný dodržet následující podmínky

 

* kontaktovat nás (přes kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, datumu nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* pokud kupující už zboží obdržel a převzal, zašle ho zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původní nepoškozeném obalu (s nepoškozenou ochrannou folií)
o zboží nesmí být použito
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku apod.)
o zašlete společně s dokladem o koupi - faktura

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží.

Zboží musí být zasláno doporučeně a musí být pojištěno, neboť neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptované.

 Případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptované odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%


5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedené v bode 6


5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: KČ

6. Poštovné a balné


6.1 Cena poštovného je uvedená včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po odečtení všech slev a to následovně:

6.2 DOPRAVA ZDARMA, při osobním odběru se poštovné neúčtuje, kurýrem individuálně


6.3 Poštovné a balné pro dodávky na území členských státu Evropské unie, příp. jiných států je stanovené individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti JAKS, s.r.o uvedené v emailové notifikaci. V případě platby převodem, získává kupující extra slevu v hodnotě 30kč.

 

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží od kurýra.

 

7.3 Hotově v sídle společnosti na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.

 

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazená v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazená.

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedováno v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedená jeho dostupnost.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

 

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní společnosti GEIS s. r. o. na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

 

8.4 Zboží je k dispozici i k osobnímu odběru v sídle společnosti JAKS s.r.o po vzájemné dohodě.

 

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

  

8.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států uskutečňujeme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

9. Záruční podmínky a Reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti JAKS s.r.o a kterého reklamace byla uplatněná v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti JAKS, s.r.o je při jeho dodání kupujícímu přiložená faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

9.3 Při převzetí zboří je kupující povinen zkontrolovat následující:

* zda se jedná o výrobek, který byl objednaný (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. Zda nemá zjevnou vadu
* zda fungují všechny jeho části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí bý mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí také poškození výrobku, které nemohlo být způsobeno běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyrobený..


Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše stanovených podmínek na této adrese:
JAKS, s.r.o

Šarišský Štiavnik 68
090 42

10. Odpovědnost za chyby na stránce www.zahradadilna.cz

10.1 Společnost JAKS s. r. o. upozorňuje, že informace uvedené na www.zahradadilna.cz jsou z části přebrané od třetích stran, můžou obsahovat nepřesnosti a můžou být aktualizované bez předchozího upozornění.


10.2 Společnost JAKS, s.r.o může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.


10.3. Společnost JAKS, s.r.o nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejich vlastních nebo odkazovaných webových stránek

11. Ochrana osobních údajů

Ochrana a spracovanie osobných údajov

 

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho. 

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH. 

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. 

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, vymazanie alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@zahradadielna.sk

 Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

 

V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Porovnat 0

No products

To be determined Přeprava
0,00 Kč Spolu

Check out